Algemene voorwaarden

Aanvang van de huur

De huur gaat in op het moment dat de huurder, of zijn aangestelde (afgekort klant), de goederen in ontvangst neemt of de goederen door Rent Event (afgekort RE) worden afgeleverd op de overeengekomen plaats.

RE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van goederen.

Indien het transport door RE gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal RE ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoorderlijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de klant. De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Het materiaal moet zodanig terug gestapeld worden op verhard ondergrond, zoals wij het materiaal leveren. Bij levering en afhaling is er een ½ uur wachtijd voorzien. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend.

Reservaties worden alleen aanvaard door onze schriftelijke bevestiging of stilzwijgend bij de overhandiging van het materiaal in ons magazijn of op de overeengekomen plaats van levering.

Indien, om welke reden dan ook, de klant de huurovereenkomst verbreekt, worden er door RE annuleringskosten van 50% minimaal aangerekend.

Einde van de huur

RE behoudt zich het recht om ten allen tijde de huurovereenkomst te verbreken, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Indien de klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgd heeft, heeft RE het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van RE zijn.

RE behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat nocht de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd wanneer er door RE een verkoopfactuur wordt opgemaakt.

Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd geleverd bij aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, dan worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend.

Wanneer het materiaal door RE wordt opgehaald, moet het materiaal bereikbaar zijn en klaar om te worden ingeladen. Maw zoals het materiaal geleverd werd (op pallet, kar, etc.), kosten die door slechte conditionering worden opgelopen, zullen aangerekend worden aan de klant zelf. Indien het materiaal niet onmiddellijk ingeladen kan worden en RE een nieuwe transport moet inplannen, zal deze tweede transport aangerekend worden aan de klant. Wanneer RE het transport voorziet, zal deze transport plaatsvinden tussen 9 en 17h, tenzij anders afgesproken met de klant en RE.

Risico’s

De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan RE meedelen en verbindt zich ertoe RE te vergoeden tegen nieuwwaarde. Om dit te voorkomen raden wij de klant aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. Ook tijdens het transport blijft de klant aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. Klant dient de goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant. De klant heeft het recht om bij de in ontvangstname of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde natelling en staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de klant afziet van dit recht zal de telling en eventuele vaststelling van schade door RE bindend zijn.

De huurder is gehouden elk defect aan het gehuurde te melden en niet verder te gebruiken indien zulks schadelijk zou kunnen zijn. Kosten veroorzaakt door verder gebruik komen ten laste van de huurder. Indien herstel van een defect geruime tijd in beslag gaat nemen, zal de verhuurder zo mogelijk het gehuurde vervangen door dezelfde of gelijkaardige apparatuur. In geval van defect blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs stipt te voldoen. Een tijdelijke genotderving, tengevolge van enig defect, zal geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Huurprijs

Er is steeds een minimumhuurprijs te betalen ten bedrage van 15 Euro. Indien de huurprijs lager is dan 92,00 EURO dan worden er 4,50 EURO administratiekosten aangerekend.

Waarborg

De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op interesten. Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangstname van het materiaal betaald te worden. Bij niet-betaling van de waarborg heeft RE het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de klant door te rekenen.

Betaling

Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij voorafgaanderlijk schriftelijk overeengekomen werd dat de klant op de vervaldag, vermeld op de factuur, dient te betalen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met intrest van 1,25 % per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% , met een minimum van 62 EURO vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. RE heeft het recht op dat ogenblik het materiaal te laten terughalen, zonder beroep te doen op de Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant. In geval van faillissement van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van het materiaal.

De voorwaarden van de klant worden als niet-bestaand beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

Alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent en desgevallend de Vrederechter van het 3dekanton te Gent.

Rent Event NV - De Breukeleer 12/16 - 1730 ASSE

Tel. : 02/453.05.04 - Fax. : 02/453.05.22

 

NOTA AAN ONS CLIENTEEL

Geachte klant,

Om U onnodige kosten te besparen, mogen wij U vragen met volgende punten rekening te willen houden :

Gelieve het porselein na gebruik terug te sorteren in de oorspronkelijke bakken.

Gelieve de glazen omgekeerd (met opening naar beneden) in de geëigende bakken te klasseren. Gelieve het bestek per soort te sorteren.

Wij vragen om alles te spoelen, maar NIET af te wassen

!!! OPGELET !!!

De keukenapparaten (friteuses, ovens, pannen,...) dienen PROPER te worden teruggebracht. Breng het toestel dus terug in dezelfde staat als deze waarin U het ontvangen heeft, anders worden er reinigingkosten aangerekend. Gelieve te noteren dat al onze gaztoestellen enkel werken op propaangas!

Met dank voor Uw medewerking en begrip.

Rent Event Nv - De Breukeleer 12/16 - 1730 ASSE

Tel. : 02/453.05.04 - Fax. : 02/453.05.22